Witamy

Notariusz Zenon Prawucki przyjmuje w kancelarii położonej przy ul. Nadbrzeżnej 7 w Choszcznie.

Jeśli zadzwonisz udzielimy Ci wszelkich informacji na temat wysokości opłat, potrzebnych dokumentów i wolnych terminów w celu sporządzenia aktu notarialnego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.